Hyfforddiant Allgymorth Grymusol

Thursday, 12 December 2019
Dyddiadau dethol rhwng dydd Llun 18 Tachwedd 2019 a dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 Ledled y wlad (Cymru) / Hyfforddiant am ddim

Mae'r pecyn hyfforddi newydd hwn, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cael ei redeg gan Homeless Link, yn ymateb i adroddiad a luniwyd ar gyfer Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, Julie James, a oedd yn amlinellu argymhellion ar sut i leihau achosion o gysgu allan a digartrefedd yng Nghymru. Cliciwch yma am Saesneg

Mae'r rhaglen hyfforddi hon wedi cael ei datblygu yn seiliedig ar yr 8 egwyddor y manylir arnynt yn yr adroddiad Allgymorth Grymusol: egwyddorion ar gyfer Cymru.  Mae'r ddogfen hon, a luniwyd gan Cymorth Cymru, mewn partneriaeth â'r sector digartrefedd a’r sector cysylltiedig â thai yng Nghymru, yn amlinellu sut dylai allgymorth grymusol edrych yn ymarferol, gan archwilio'r ffactorau llwyddiant a'r rhwystrau i gyflawni ac argymhellion ar gyfer egwyddorion.

Nod y cwrs yw helpu timau allgymorth i weithredu allgymorth grymusol yn ymarferol, darparu ymyriadau cymorth effeithiol a chyflawni canlyniadau cadarnhaol i unigolion sy'n cysgu allan. Fe'i datblygwyd gan Homeless Link gyda chyfraniadau gan sefydliadau digartrefedd ac unigolion sydd â phrofiad eu hunain o allgymorth ar y stryd.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn agored i bob gweithiwr allgymorth, gan gynnwys staff yr Awdurdod Lleol a'r sector gwirfoddol, yn ogystal ag arweinwyr amlasiantaeth a darparwyr llety brys. Mae nifer o sesiynau hyfforddi mewn lleoliadau penodol yng Nghaerdydd, Wrecsam, Casnewydd ac Abertawe. Mae yna hefyd 2 sesiwn agored i staff mewn ardaloedd eraill. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd y rhai a fu’n bresennol yn gallu:

 1. Cynllunio a chynnal shifft allgymorth, gan gynnwys deall sut i gynnal asesiad diogelwch/risg a gwiriadau lles
 2. Deall beth yw ystyr cymorth grymusol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a sut i'w gymhwyso
 3. Deall pam gallai unigolion ymddieithrio neu wrthod cynnig o gymorth a gwahanol strategaethau y gellir eu defnyddio mewn ymateb
 4. Deall y cysylltiad rhwng trawma a digartrefedd
 5. Disgrifio llwybrau cyffredin i'r strydoedd
 6. Defnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfathrebu sy'n cynorthwyo gwaith cymell
 7. Bod yn ddigon addasadwy i allu adnabod ac ymateb i anghenion a dewisiadau unigol
 8. Amrywio’r cynnig gwasanaeth yn dibynnu ar yr unigolyn, drwy fod yn ymwybodol o'r amrywiaeth o ddewisiadau llety a'r ddarpariaeth iechyd a chymorth arbenigol sydd ar gael, sydd i gyd yn cyfrannu at roi terfyn ar gysgu allan
 9. Mabwysiadu ymagwedd barhaus drwy waith achos sy'n canolbwyntio ar rymuso staff i feithrin cysylltiadau diogel drwy asesiadau sy'n seiliedig ar gryfderau
 10. Bod yn ymwybodol o rôl allgymorth o fewn llwybr digartrefedd ehangach i roi terfyn ar ddigartrefedd rhywun.

Hyd y Cwrs

Cwrs undydd yw hwn a fydd yn rhedeg rhwng 10am a 4.00pm.

Dyddiadau cyrsiau ac archebu lle

Cliciwch ar ddyddiad isod i archebu lle. Os oes gennych chi gwestiynau am y rhaglen hyfforddi, anfonwch neges e-bost at James Cuming[1], y Rheolwr Hyfforddi yn Homeless Link: training@homelesslink.org.uk

Wrecsam

18 Tachwedd 2019

19 Tachwedd 2019

20 Tachwedd 2019

Caerdydd

26 Tachwedd 2019

27 Tachwedd 2019

28 Tachwedd 2019

29 Tachwedd 2019

Casnewydd

3 Rhagfyr 2019

4 Rhagfyr 2019

5 Rhagfyr 2019

Conwy

9 Rhagfyr 2019

Abertawe

10 Rhagfyr 2019

11 Rhagfyr 2019

12 Rhagfyr 2019

Merthyr Tudful

13 Rhagfyr 2019

Deunyddiau hyfforddi allgymorth

Er mwyn ategu'r hyfforddiant wyneb yn wyneb hwn, bydd pawb a fydd yn bresennol yn derbyn deunyddiau hyfforddi allgymorth atodol i gynnwys:

 1. Astudiaethau achos hyfforddiant allgymorth
 2. Briffio ar rôl asiantaethau statudol a gwirfoddol o ran adolygu amgylchiadau pan fydd rhywun sy'n cysgu allan wedi marw
 3. Briffio ar Ofal Gwybodus yn sgil Trawma [Trauma-Informed Care] ac Amgylcheddau sy'n Wybodus o safbwynt Seicolegol [Psychologically Informed Environments].
 4. Canllawiau ar sut i ddefnyddio ymarfer myfyriol mewn sefydliad.
 5. Gweminar ar Gyfweld Ysgogiadol: cyflwyno'r egwyddorion a'r sgiliau craidd
 6. Gweminar ar ymagweddau cadarnhaol: edrych ar arferion Seiliedig ar Seicoleg a Thrawma, ymagweddau sy'n Seiliedig ar Gryfderau a Thai yn Gyntaf a sut maent yn gweithio gyda’i gilydd
 7. Gweminar ar fynd i'r afael â thuedd anymwybodol

[1][di-Gymraeg]

Talk To Us

James Cuming

Training manager

James our training manager develops and manages Homeless Link's in-house training programme.

Telephone: 020 7840 4450
Email: training@homelesslink.org.uk
Twitter: @TrainingHL